Tehnolosko inzenjerstvoМастер студијски програм Технолошко инжењерство има прецизно дефинисану сврху и улогу у образовном систему која је доступна јавности. Сврха студијског програма је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и занимања из области технолошког инжењерства. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне, за наведену сврху. На студијском програму се посебно могу издвојити области едукације студената из области технолошког инжењерства и заштите животне средине, производњи хране заснованој на принципима очувања животне средине, уз еколошки прихватљиве технологије, у еколошки оријентисаним привредним субјектима са јасно дефинисаним пословним стратегијама, уз управљање системима заштите животне средине, поштовање регулатива безбедности, процену ризика, уз моделирање инжењерско-техничких система и реинжењеринг.

Основни циљ студијског програма Технолошко инжењерство на мастер струковним студијама је да изгради стручњака са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из различитих области технолошког инжењерства чија ће диплома бити препознатљива и призната од стране свих институција у земљи и Европи и која ће омогућити мастер струковном инжењеру технологије да нађе своје место у инжењерству, постизању компетенција и овладавању практичним вештинама и знањима из области технолошког инжењерства и заштите животне средине, упознавању са савременим методама и њиховом применом у пракси, развијању креативних способности разматрања и решавања конкретних проблема, као и оспособљавање за индивидуални и тимски рад.

 

Наставни програм студијског програма Технолошко инжењерство је састављен тако да студенти стичу добру научну и стручну базу за даље усавршавање и стицање практичних знања. Студент стиче следеће опште способности:

 • Анализа, синтеза и предвиђање решења и последица;
 • Усвајање методолошких принципа, поступака и процеса истраживања у решавању прехрамбено-технолошких проблема (управљање операцијама, поступцима и процесима) и технолошких проблема везаних за заштиту животне средине;
 • Овладавање знањем и вештинама, неопходним за обављање високостручних послова у области прехрамбене технологије и заштите животне средине са посебним нивоом примене знања у пракси;
 • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • Праћење достигнућа у науци и пракси прехрамбене технологије и заштите животне средине;
 • Способност успешног преношења знања као и развијање свести о нужности производње безбедне хране и правилног еколошког става према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја;
 • Развој стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу уз поштовање принципа професионалне етике.

Када је реч о предметно-специфичним способностима свршених студената, усвајањем студијског програма студент стиче следеће компетенције:

 • Темељно познавање и разумевање дисциплине технолошке струке;
 • Решавање конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • Повезивање основних знања из различитих области и њихове примене;
 • Развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју;
 • Употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја;
 • Продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим областима прехрамбене технологије и заштите животне средине, као и експлoатације квалитетних сировина у безбедном природном окружењу, њихова прерада под контролисаним условима и у крајњем исходу производња хране која задовољава највише стандарде квалитета и безбедности;
 • Овладавање савременим методама за контролу квалитета произведене хране служећи се најсавременијим достигнућима из области технолошке микробиологије, као и индикаторима ефективности заштите животне средине у производњи хране;
 • Успешно решавањe сложених проблема, самостално или у оквиру тимског рада у проучаваним областима студијског програма, с посебним освртом на примену нових производних технологија и регулатива безбедности;
 • Ефикасно праћење и усвајање новина из области технолошког инжењерства и преношење тих знања на јасан и недвосмислен начин широј јавности.

Исход процеса учења на студијском програму Технолошко инжењерство на мастер струковним студијама Високе школе примењених струковних студија у Врању, је стицање знања које студенту обезбеђује стручност, односно компетенције за рад у: привредним организацијама, које се баве производњом и прерадом биљних и анималних производа, саветодавним стручним службама, у осигуравајућим друштвима, у институтима и националним лабораторијама које се баве испитивањем и контролом намирница биљног и анималног порекла, воде, ваздуха и земљишта. Студенти истовремено стичу и специфичне компетенције за рад у образовним институцијама свих нивоа образовања, пројектним бироима, јавним институцијама, агенцији за заштиту животне средине, постројењима за пречишћавање отпадних вода и одлагање отпада.

ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО - Акредитација 2018  

Табела предмета студијског програма Технолошко инжењерство - акредитација 2018 са изменама из 2021.г. 

Табела предмета студијског програма Технолошко инжењерство - акредитација 2018 . 

  Детаљна спецификација предмета студијског програма Технолошко инжењерство - акредитација 2018 . 

Пројекти , награде и признања