prehrambena tehnologija oblast

Основна сврха студијског програма основних струковних студија Прехрамбене технологије је школовање стручњака који поседују специфична знања неопходна за управљање безбедношћу и квалитетом хране у производним процесима, детаљније познавање технолошке и мерно–регулационе опреме у производним процесима изабране технологије, која им омогућује директно укључивање у различите гране и облике прехрамбене технологије. Кроз овај студијски програм студенти усавршавају професионално образовање, допуњују своје основно образовање, усавршавају вештине претраживања литературе и критичке анализе савремених истраживачких проблема у прехрамбеној технологији.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију струковног инжењера технологије у складу са принципима одрживог развоја руралне средине и расположивим ресурсима, традицијом, потребама и захтевима прехрамбене индустрије, чиме је обухваћено и очување и заштита животне средине.

Реализацијом студијског програма конципираног на овакав начин школоваће се инжењери прехрамбене технологије, који поседују компетентност у националним, европским и светским оквирима. Сврха студијског програма је да се образовање младих стручњака подигне на виши ниво и да са стеченим знањем инжењери прехрамбене технологије постају оспособљени за рад у прехрамбеној индустрији биљних и анималних производа као и за и даље образовање.

Значај овог студијског програма се нарочито истиче због тога, што прехрамбена индустрија заузима значајно место у националном програму Републике Србије. Због тога је сврха овог студијског програма да формира високо оспособљене стручњаке за рационалну и одрживу прехрамбену индустрију.

Основни циљ студијског програма Прехрамбена технологија на Високој школи примењених струковних студија у Врању је да изгради стручњака са високим нивоом фундаменталног и примењеног знања из области различитих прехрамбених технологија чија ће диплома бити препознатљива и призната од стране свих институција у земљи и Европи и која ће омогућити струковном инжењеру технологије да нађе своје место у прехрамбеној индустрији или да настави студије из области неке од прехрамбених технологија у оквиру специјалистичких студија.

Кадрови који се школују на студијском програму Прехрамбена технологија потребни су привреди овог краја у будућности, што је утврђено на основу анкетирања привредних субјеката овог подручја.

Студент стиче следеће опште способности:

 • Усвајање методолошких принципа у решавању прехрамбено–технолошких проблема (управљање операцијама и процесима);
 • Овладавање знањем и вештинама, неопходним за обављање високостручних послова у области прехрамбене технологије са посебним нивоом специјализације у областима технологије меса, млека, безалкохолних и алкохолних пића, воћа и поврћа, жита и кондиторских производа;
 • Праћење достигнућа у науци и пракси прехрамбене технологије и њихову примену;
 • Коришћење стручне литературе и информационих технологија ради стицања нових знања из области прехрамбене технологије;
 • Способност примене стечених знања у решавању конкретних проблема;
 • Способност успешног преношења знања и развијања еколошке свести код младих као и развијању правилног еколошког става према животној средини, у складу са принципима одрживог развоја;
 • Развој стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;
 • Савладавање основних вештина рада на рачунару.

Када је реч о специфичним способностима свршених студената, усвајањем студијског програма студент стиче:

 • Фундаментално познавање и разумевање принципа на којима се заснива прехрамбена индустрија;
 • Способност за решавање конкретних проблема у прехрамбеној индустрији уз имплементацију научних метода и поступака;
 • Способност да на адекватан начин организује производњу у прехрамбеној индустрији биљних и анималних производа;
 • Свршени студенти Прехрамбене технологије стичу и компетенције како да одрживо користе природне ресурсе Републике Србије у складу са основним принципима одрживог развоја;
 • Стиче могућност даљег усавршавања кроз специјалистичке студије.

Опште и предметно–специфичне компетенције омогућавају студенту самостални рад и даље професионално усавршавање.

Исход процеса учења на студијском програму Прехрамбена технологија је стечено знање које студенту обезбеђује стручност, односно компетенције за рад у: привредним организацијама, које се баве производњом и прерадом биљних и анималних производа, саветодавним стручним службама, у банкама и осигуравајућим друштвима, у институтима који се баве испитивањем и контролом намирница биљног и анималног порекла.

 

Прехрамбена технологија - Дуални модул

Дуални модел студија биће реализован као модул у оквиру студијског програма основних струковних студија Прехрамбена технологија. Својом структуром, дуални модел студија у потпуности прати циљеве и исходе учења класичног студијског програма Прехрамбена технологија уз наглашен развој савремених, друштвено потребних и тражених, компетенција које студенти стичу директним укључивањем у пословне и радне процесе у прехрамбеној индустрији.

Поред општих компетенција, студент савладавањем дуалног модела студија стиче искуство радом у реалном окружењу на решавању конкретних инжењерских задатака и пројеката у области прехрамбене технологије чиме додатно оснажује предметно-специфичне компетенције струковног инжењера технологије.

Модул по дуалном моделу студија студијски програм основних струковних студија Прехрамбена технологија садржи учење кроз рад.

Учење кроз рад, на студијском програму Прехрамбена технологија према дуалном моделу студирања, интегрални је део студијског програма који носи укупно 46 ЕСПБ бодова на нивоу целог студијског програма (у четвртом семестру 16 ЕСПБ, у петом семестру 15 ЕСПБ и шестом семестру 15 ЕСПБ) и представља организован процес (у 3 нивоа предмета Учење кроз рад који се реализују у 3 семестра). Током Учења кроз рад 1-3, студенти ће, под надзором ментора код послодавца, радећи четири дана недељно током семестра код послодавца, примењивати теоријска знања у реалном радном окружењу и остварити непосредно учешће у пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету у области прехрамбене технологије. Са друге стране, радећи са запосленима, студенти могу да стекну практична знања, вештине и искуства, да развијају способности и изграђују ставове компетентног струковног инжењера технологије.

Прехрамбена технологија - Табела предмета - Акредитација 2017:

Табела предмета студијског програма Прехрамбена технологија - акредитација 2017 са изменама из 2022.г.  

Табела предмета студијског програма Прехрамбена технологија - акредитација 2017. 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Прехрамбена технологија - акредитација 2017.

 

Прехрамбена технологија - Дуални модул - Табела предмета

Табела предмета студијског програма Прехрамбена технологија по дуалном модулу 

Пројекти , награде и признања