zastita zivotne sredineСтудијски програм Заштита животне средине на Високој школи примењених струковних студија у Врању произашао је из реалних потреба друштва и државе за стручњацима који ће бити, добри инжењери у области заштите животне средине (ваздуха, воде и земљишта), али и добри инжењери у области производње здраве хране која је тесно и нераскидиво повезана са здравом животном средином. С друге стране, ова потреба је проистекла из чињенице да су данас питања која су у вези са заштитом животне средине и у оквиру ње за производњу здраве хране доминантна, и у науци, али и у свим другим сегментима модерне цивилизације. Ниједна држава не може рачунати на учествовање у европским интеграцијама без високообразованих стручњака из ове области.

У последњих неколико година у Републици Србији су донешени системски закони у области животне средине: Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења. Нити један од ових закона се не може успешно примењивати уколико држава нема високообразоване стручњаке из области заштите животне средине.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у установама које се баве истраживањима у области заштите животне средине, у институцијама које се баве очувањем и унапређењем квалитета појединих сегмената животне средине, установама чији је примарни задатак очување животне средине и производња здраве хране, као и другим установама чија делатност захтева стручна знања из заштите животне средине.

Сврха студијског програма Заштита животне средине је формирање струковног инжењера који поседује стручна знања о заштити животне средине, као и способност и вештине потребне за имплементацију тих знања не само у области заштите, већ и на плану управљања и унапређења животне средине.

Циљ студијског програма Заштите животне средине јесте формирање стручњака који ће у потпуности моћи да разумеју природну суштину животне средине и природу бројних створених проблема у њој. На тај начин такви стручњаци биће у могућности да разликују нативне од антропогених облика у животној средини, што представља предуслов за очување природе и спречавања започетих процеса нарушавања еколошке равнотеже на Земљи.

Општа процена је да у овом тренутку број таквих стручњака у Србији није довољан. Државни је интерес да се у блиској будућности школују они који ће моћи да допринесу решавању нагомиланих проблема у области заштите животне средине.

Савладавањем студијског програма Заштита животне средине студент стиче следеће опште способности:

 •  Aнализу и синтезу знања у области заштите животне средине и производње здраве хране;
 •  Примену стечених знања у пракси учешћем у решавању проблема;
 •  Овладавање сложеним и специфичним методама и техникама истраживања у различитим сегментима животне средине и производњи здраве хране;
 •  Развој критичког мишљења о еколошким појмовима и приступу проблематици заштите животне средине;
 • Изградњу правилног става према животној средини на принципима одрживог развоја;
 • Развој стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу;
 •  Савладавање основних вештина рада на рачунару.
 •  Савладавањем студијског програма Заштита животне средине студент стиче следеће предметно–специфичне способности:
 •  Темељно познавање и разумевање законитости и принципа заштите животне средине и производње здраве хране;
 •  Решавање конкретних истраживачких проблема из области животне средине, уз употребу сложених научних метода и поступака;
 •  Разумевање специфичних задатака и одговорности у оквиру посла;
 •  Способност размене идеја, проблема и решења у области заштите животне средине и производње здраве хране;
 •  Повезивање знања из сродних и других дисциплина и њихова примена;
 •  Сакупљање и интерпретација релевантних информација и новина у заштити животне средине и производњи здраве хране из стручне и научне литературе;
 •  Потребу за сталним усавршавањем у струци;
 •  Вештине ефикасне стручне и научне комуникације, прикупљање и обраде релевантних података употребом информационо–комуникационих технологија у области заштите животне средине и производње здраве хране.

Опште и предметно–специфичне компетенције омогућавају студенту самостални рад и даље професионално усавршавање.

Исход процеса учења на студијском програму основних струковних студија Високе школе примењених струковних студија у Врању, Заштите животне средине, је стручњак са стручним називом струковни инжењер заштите животне средине који располаже кључним сазнањима и способношћу разумевања појава и процеса у животној средини и њеној заштити као и могућност дефинисања специфичне методологије решавања еколошких проблема на локалном и глобалном нивоу.

Заштита животне средине - Акредитација 2017 

Табела предмета студијског програма Заштита животне средине - акредитација 2017  . 

Детаљна спецификација предмета студијског програма Заштита животне средине - акредитација 2017. 

Заштита животне средине - Дуални модул 

Табела предмета студијског програма Заштита животне средине - Дуални модул  . 

 

Пројекти , награде и признања