ДОЗВОЛА ЗА РАД

Дозвола за рад Академије техничко-васпитачких струковних студија 23.08.2019.

 

СТАТУТ

СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (28.02.2023.) 
     – Одлука о изменама и допунама Статута Академије техничко-васпитачких струковних студија (17.10.2023.)

 

ОПШТА АКТА

Правилници

Правилник о међународној сарадњи и мобилности запослених и студената АТВСС (20.12.2023.)
Правилник о извођењу и оцени приступног предавања (20.12.2023.)
Правилник о употреби Е-индекса АТВСС (19.09.2023.)
Правилник о заштити података о личности (30.01.2023.)
Правилник о студијама на даљину АТВСС (23.12.2022.)
Правилник о управљању сукоба интереса на АТВСС (24.10.2022.)
Правилник о безбедности информационо-комуникационог система (24.10.2022.)
Правилник о организацији и систематизацији послова АТВСС – пречишћен текст (25.03.2022) 
  – Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС Ниш (15.09.2023.)
  – Правилник измени правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС Ниш (29.06.2023.)
  – Правилник измени правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС Ниш (16.11.2022.)
  – Правилник измени правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС Ниш (29.09.2022.)
  – Правилник измени правилника о организацији и систематизацији послова АТВСС Ниш (08.07.2022.)
Правилник о ближем утврђивању поступака јавних набавки у АТВСС (28.02.2022.)
Правилник о измени и допуни Правилника о ближем утврђивању поступака јавних набавки у АТВСС (03.03.2023.)
Правила студија уз рад на Академији техничко-васпитачких струковних студија (18.02.2022.)
Правилник о службеним путовањима и накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запослених у АТВСС (31.01.2022.)
  – 
Правилник о измени и допуни Правилника о службеним путовањима и накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запослених у АТВСС (29.12.2022.)
Правилник о избору у звање и заснивању радног односа наставног особља АТВСС – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (24.02.2023.)
  – Изјава о одсуству сукоба интереса
  – Оцена о резултатима педагошког рада (.doc)
  – 
Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности Академије (.doc)
  – 
Преглед резултата научног и стручног рада (.doc)
  – 
Оцена у развоју наставног подмладка (.doc)
  – Правилник о измени Правилника о избору у звање и заснивању радног односа наставног особља АТВСС (20.11.2023.)
Правилник о специјалистичким струковним студијама (16.11.2021.)
  – 
Правилник о измени Правилника о специјалистичким струковним студијама (06.07.2022.)
Правилник о раду библиотеке (16.11.2021.)
Правилник о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (18.02.2022.)
  – Правилник о изменама и допунама Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (31.10.2023).
  – Правилник о допунама Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (10.10.2023).
  – Правилник о допуни Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (19.09.2023.)
  – Правилник о допуни Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (23.06.2023.)
– Одлука о исправци Правилника о измени и допуни Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (12.05.2023.)
  – Правилник о измени и допуни Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (12.05.2023.)
  – Правилник о измени и допуни Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (07.04.2023.)
  – Правилник о измени и допуни Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (24.02.2023.)
  – Правилник о измени и допуни Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима АТВСС (15.12.2022.)
  – 
Правилник о измени и допуни Правилника о ужим областима стручним односно уметничким областима АТВСС (16.09.2022.)
Кодекс професионалне етике (05.10.2021.)
Стратегија комуникације с јавношћу (13.09.2021.)
Правилник о употреби печата и штамбиља на Академији техничко-васпитачких струковних студија (17.08.2021.)
   – Правилник о измени и допуни Правилника о употреби печата и штамбиља (12.05.2023.)
Правилник о дисциплинској одговорности студената (16.07.2021.)
Правилник о полагању и оцењивању студената у учењу кроз рад (13.05.2021.)
Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија АТВССС (13.05.2021.)
Правилник о избору ментора код послодаваца ради реализације дуалног студија у високом образовању (13.05.2021.)
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материја (23.04.2021.)
     – 
Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања (23.04.2021.)
Правилник о Савету послодаваца (08.04.2021.)
Правилник о полагању испита и оцењивања на испиту (06.04.2021.)
   – 
Одлука о измени и допуни Правилника о полагању и оцењивању на испиту АТВСС (25.03.2022.)
Правила студија АТВСС (19.09.2023.)
Правилник о ближим условима расподеле сопствених прихода остварених пословањем на тржишту у оквиру осталих делатности и у домену образовања током читавог живота  (11.02.2021.)
   – 
Формулар процедуре расподеле средстава
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности АТВСС (10.02.2021.)
  – 
Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности АТВСС (30.01.2023.)
  – 
Одлука о изменама и допунама Правилника о издавачкој делатности (01.03.2021.)
  – 
Образац 1 – Захтев за издавање публикације
  – 
Образац 2 – Захтев за рецензирање уџбеника и помоћних уџбеника (ОУ)
  – 
Образац 3 – Захтев за рецензирање других публикација
  – 
Образац 4 – Извештај о рецензији
Правилник о пријави, припреми и одбрани завршног рада (05.11.2020.) – Формулар
  – 
Правилник о измени Правилника о пријави, припреми и одбрани завршног рада (06.07.2022.)
Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другој високошколској установи (18.09.2020.)
Правилник о безбедности и здравља на раду АТВСС (08.07.2020.)
Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима АТВСС (29.06.2020.)
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију (29.06.2020.)
Правилник о реализацији програма образовања читавог живота (25.06.2020.)
Правилник о условима и поступку уписа студента (25.06.2020.)
Правилник о стручном и научном усавршавању наставника и сарадника АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о раду комисије за квалитет и самовредновање АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о обезбеђењу контроли и унапређењу квалитета АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о самовредновању АТВСС  (25.06.2020.)
Правилник о студентском вредновању квалитета студија наставе и педагошког рада наставника (25.06.2020.)
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности АТВСС (25.06.2020.)
Правилник о раду наставно истраживачких лабораторија АТВСС (25.06.2020.)
   – 
Правилник о измени и допуни правилника о раду наставно-истраживачких лабораторија АТВСС (18.02.2022.)
Правилник о мастер струковним студијама пријави припреми и одбрани завршног мастер рада (25.06.2020.)
  – Правилник о измени Правилника о мастер струковним студијама, пријави, припреми и одбрани завершног мастер рада (20.11.2023.)
  – 
Правилник о измени Правилника о мастер струковним студијама, пријави, припреми и одбрани завершног мастер рада (06.07.2022.)
  – 
Одлука о изменама и допунама Правилника о мастер струковним студијама пријави, припреми и одбрани завршног мастер рада (05.11.2020.)
Правилник о критеријумима и начинима за пружање подршке студентима из осетљивих друштвених група (25.06.2020.)
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију (16.06.2020.)
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (16.06.2020.)
Правилник о одмору запослених у АТВСС (01.06.2020.)
Правилник о умањењу/ослобађању од школарине за самофинансирајуће студенте на АТВСС (15.11.2019.)
   – 
Одлука о измени Правилника о умањењу/ослобађању од школарине за самофинансирајуће студенте на АТВСС (29.12.2022.)
   – 
Одлука о измени Правилника о умањењу/ослобађању од школарине за самофинансирајуће студенте на АТВСС (28.02.2022.)
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (16.10.2019.)
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга (16.10.2019.)
  – 
Правилник о измени и допуни Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга (29.12.2022.)
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода остварених у АТВСС (16.10.2019.)
  – 
Правилник о измени и допуни Правилника о стицању и расподели сопствених прихода оставрених у АТВСС (02.12.2021.)
  – 
Правилник о измени и допуни Правилника о стицању и расподели сопствених прихода оставрених у АТВСС (11.02.2021.)
Стратегија обезбеђења квалитета (18.09.2019.)
Правилник о интерном финансијском управљању и контроли (18.09.2019.)
Кодекс о академском интегритету (18.09.2019.)
Правилник о буџетском рачуноводству (18.09.2019.)
Правилник о одржавању зграде седишта Академије, зграда и дворишта одсека АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о расподели средстава обезбеђених за финансирање рада студентског парламента АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених и студената АТВСС (18.09.2019.) – ВАН СНАГЕ
Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза АТВСС и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (18.09.2019.)
Правилник о процесу планирања АТВСС (18.09.2019.)
Правилник о поклонима запослених у АТВСС (18.09.2019.)


Пословници

Пословник о раду већа катедри АТВСС (15.12.2022.)
Пословник о раду Наставно-стручног већа одсека Академије (15.12.2022.)
Пословник о раду Наставно стручног већа Академије (20.12.2023.)
Пословник о раду Савета АТВСС (25.09.2020.)
   – Пословник о измени пословника о раду савета АТВСС (24.10. 2022.)
   – Одлука о измени и допуни пословника о раду савета АТВСС (22.06.2022.)
   – Одлука о измени и допуни пословника о раду савета АТВСС (31.01.2022.)


Одлуке

Одлука о избору председника АТВСС (10.04.2023.)
Одлука о именовању помоћника шефа Катедре за информационо-комуникационе технологије (01.11.2023.)
Одлука о именовању секретара Катедре за информационо-комуникационе технологије (01.11.2023.)
Одлука о именовању помоћника шефа Катедре за Индустријско и машинско инжењерство (30.08.2023.)
Одлука о именовању секретара Катедре за Индустријско и машинско инжењерство (30.08.2023.)
Одлука о верификацији мандата чланова Савета АТВСС представника оснивача (12.09.2023.) 
Одлука о верификацији мандата члана Савета АТВСС (18.05.2023.) 
Одлука о спровођењу промоције и накнади трошкова студентима који учествују у промоцији АТВСС (18.05.2023.)
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности (05.07.2023.)
Одлука о усвајању Плана јавних набавки АТВСС на који се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину
Одлука о висини накнада који плаћају студенти Академије техничко-васпитачких струковних студија (11.05.2022.)
    – Одлука о измени Одлуке о висини накнада који плаћају студенти АТВСС (07.11.2023.)
    – Одлука о измени Одлуке о висини накнада који плаћају студенти АТВСС (17.10.2023.)
    – Одлука о измени Одлуке о висини накнада који плаћају студенти АТВСС (10.04.2023.)
Одлука о висини школарине у Академији техничко-васпитачких струковних студија за школску 2023/2024. год. (18.05.2023.)
     – Одлука о допуни Одлуке о висини школарине у Академији техничко-васпитачких струковних студија за школску 2023/2024. годину (17.10.2023.)
Одлука о висини школарине у Академији техничко-васпитачких струковних студија за школску 2022/2023. год. (25.03.2022.)
Одлука о именовању помоћника шефа Катедре за индустријско и машинско инжењерство
Одлука о именовању секретара Катедре за индустријско и машинско инжењерство
Одлука о именовању секретара Катедре за информационо комуникационе технологије
Одлука о висини школарине у Академији техничко-васпитачких струковних студија за школску 2021/2022. год. (08.04.2021.)
Одлука о средствима опредељеним за подстицај научно-истраживачког рада ради публиковања резултата… (20.01.2021.)
     – Захтев за учешће на конференцији – 2023
     – Захтев за исплату објављених радова 2021
Одлука о верификацији мандата чланова НСВ АТВСС из реда наставног особља (02.12.2020.)
Одлука о верификацији мандата чланова НСВ АТВСС из реда студената (02.12.2020.)
Одлука о избору председника АТВСС (25.09.2020.)
Одлука о верификацији мандата чланова Савета АТВСС (31.08.2020.)
    – Одлука о престанку мандата и верификацији мандата члана Савета АТВСС из реда студената (10.04.2023.)
Одлука о избору председника Савета АТВСС (31.08.2020.)
Одлука о именовању чланова Издавачког одбора АТВСС (07.07.2020.)
Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем (30.06.2023.)
Одлика о именовању чланова првостепене комисије за утврђивање дисциплинске одговорности студената АТВСС (25.06.2020.)
Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем (30.06.2023.)
Одлука о верификацији мандата Наставно-стручног већа Академије техничко-васпитачких струковних студија из реда наставног особља (22.05.2020.)
Одлука о распоређивању наставника и сарадника АТВСС бираних у катедре (07.07.2023.)
Одлука о условима за остваривање права на накнаду трошкова превоза запослених за долазак на рад и одласка са рада (23.01.2020.)

Одлука о избору кандидата по конкурсу за мобилност наставног и ненаставног особља (09.05.2022.)


Упутства

Упутство о парафирању аката (30.12.2022.)


Програм развоја наставно стручног и наставно истраживачког подмлатка АТВСС 2022 – 2025