MEP MSS

   

Сврха студијског програма Међународна економија и предузетништво на мастер струковним студијама је образовање студената у области међународне економије и предузетништва, а у складу са глобалним тенденцијама у променљивом савременом окружењу. По завршетку студијског програма студенти стичу назив струковни мастер економиста и диплому која је препознатљива и упоредива са дипломама других европских високошколских установа.

Циљ студијског програма програма је да оспособи студенте да анализирају, планирају, доносе одлуке и контролишу активности пословних организација и институција на међународном нивоу. Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују струковни мастер економисти који поседују знање и вештине које су компатибилне са међународним стандардима образовања. Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у установама чија делатност захтева стручна знања из области међународне економије и предузетништва. Студијски програм доприноси образовном и стручном деловању Високе школе примењених струковних студија у Врању у области економских наука, што га чини у потпуности ускађеним са основним циљевима и задацима установе.

Основни циљеви студијског програма Међународна економија и предузетништво на мастер струковним студијама су постизање компетенција и овладавање практичним вештинама и знањима из области међународне економије и предузетништва, упознавање са савременим методама и њиховом применом у пракси, развијање способности разматрања и решавања конкретних проблема, као и оспособљавање за индивидуални и тимски рад.

По завршетку основних струковних студија на студијском програму Међународна економија и предузетништво формирају се стручњаци способни за развој и примену знања у непосредној привредној пракси. Након завршетка студија, студенти ће стећи компетенције и квалификације за обављање широког опсега послова везаних првенствено за међународне пословне активности предузећа. Студенти ће стећи аналитичке вештине да прикупе квантитативне и квалитативне податке неопходне за доношење стратешких одлука. 

 

Међународна економија и предузетништво - мастер струковне студије - Акредитација 2019.

Табела предмета са изменама из 2021.г.

Табела предмета

 Детаљна спецификација предмета