inz menadzment

Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент на специјалистичким струковним студијама је образовање студената за професију специјалисте струковног инжењера у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента као важне научне и привредне гране са огромним утицајем на економску и друштвену сферу у свакој земљи. Она произилази из значаја који инжењерски менаџмент има у управљању и одлучивању у различитим производним и услужним делатностима, како у Србији, тако и у осталим европским земљама.

Специјалистичке струковне студије из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента су мултидисциплинарне студије које су постављене у складу са актуелним потребама за професиналним образовањем у привреди.

Студијски програм специјалистичких струковних студија из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента је један од првих програма високошколских примењених (струковних) студија, који омогућује усвајање комбинације апликативних инжењерских и менаџерских знања, заснованих на најбољој уоченој пракси примене нове економије (економија заснована на знању).

Специјалистичке струковне студије на програму Инжењерског менаџмента представљају подручје примењених студија намењених за студенте који у својој актуелној и будућој професионалној оријентацији заинтересовани за усвајање и унапређење знања из области планирања, организовања, вођења и унапређења пословних процеса, путем примене е–пословања и информационих и комуникационих технологија, за унапређење и подизање капацитета људских ресурса, финансијско пословање, контролинг и интерну ревизију, реинжењеринга, менаџмента операција и процеса, процене ризика, корпоративних финансија у решавању проблема управљања кризама и менаџмента сигурности.

За разлику од сличних програма специјалистичких струковних студија које покривају наведене области, овај студијски програм се заснива на детаљном изучавању предмета који омогућују унапређење рада у привредним организацијама, органима локалне државне управе и јавним службама, кроз организационо–управљачке, маркетиншко–комерцијалне и менаџерско–управљачке аспекте инжењерског менаџмента проверене и примењене у актуелној домаћој и светској пракси.

Програм ових студија у образовном смислу, настао је као резултат практичних потреба које се манифестују кроз недостатак стручњака који имају своје место у домаћој професионалној радној пракси, заснованој на знањима и вештинама које се траже у савременом управљању пословним процесима и развоју пословних активности, али и са знањима и вештинама које се односе на технологије производно/услужних процеса у дистрибуираним окружењима, информационо–комуникационе технологије, логистичке процесе, као и системе евалуације, постављања, одржавања и унапређења процеса рада.

Основни или примарни циљ студијског програма Инжењерски менаџмент на специјалистичким струковним студијама је стицање стручних знања и практичних вештина из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, односно постизање компетенција неопходних за обављање практичних послова и задатака из наведене области.

Крајњи циљ студијског програма Инжењерски менаџмент на специјалистичким струковним студијама је да образује стручњака који је током процеса студирања стекао потребна стручна знања и практичне вештине, која са стручног и практичног аспекта могу бити примењена на решавању практичних послова и проблема у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

Посебни циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су постављени у складу са основним задацима и циљевима Високе школе примењених струковних студија у Врању. Ови циљеви се односе на: развој свести специјалиста струковних инжењера менаџмента о значају и неопходности перманентног самообразовања кроз даљу каријеру, овладавањем са основним техника моделирања, идентификације и симулације разноврсних инжењерских система и процеса са аспекта пројектовања, активностима аспеката реинжењеринга у практичном и теоријском смислу при пословању у предузећу, организације и управљања код реалних инжењерских система, овладавањем новим информационим технологијама, разумевање односа предузеће – тржиште и промена које настају у окружењу, развој свести о значају заштите животне средине и очувања здравља и безбедности на раду, промене у личности и понашању као резултанту усвојености одређених знања и вештина–способности у подручју инжењерског менаџмента, развој способности за саопштавање и преношење сопствених знања, развој способности системског и креативног размишљања, знањема o основним елементима иновационог процеса ради оспособљавања за практичну имплементацију истих у развоју производа и знања у домену управљања предузећима у условима кризе.

Реализацијом овако конципираног студијског програма школују се специјалисти струковни инжењери менаџмента који поседују компетентности како у домаћим тако и у европским и светским оквирима.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у установама чија делатност захтева специјалистичка стручна знања из области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента.

 

 

 Инжењерски менаџмент - Акредитација 2019: 

 Табела предмета студијског програма Инжењерски менаџмент - акредитација 2019 са изменама из 2021.г.

Табела предмета студијског програма Инжењерски менаџмент - акредитација 2019.

Детаљна спецификација предмета студијског програма Инжењерски менаџмент - акредитација 2019.

 

 Инжењерски менаџмент - Акредитација 2017: 

 Табела предмета студијског програма Инжењерски менаџмент - акредитација 2017.

Детаљна спецификација предмета студијског програма Инжењерски менаџмент - акредитација 2017.

 

Пројекти , награде и признања